ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Гондюл І.Л.

До недавнього часу в громадській і педагогічній свідомості існувало переконання в тому, що культура освітньої установи являє собою комплекс історично сформованих норм і правил, які формуються всередині загальноосвітнього навчального закладу. При цьому вважалося, що в кожному конкретному випадку культура освітнього закладу складається з традицій, манер і стилю поведінки учасників педагогічної взаємодії, заснованих на непорушних правилах педагогічної етики.
На сучасному етапі, коли освіта стрімко переходить на ринкові відносини, виникло серйозне протиріччя між традиційним педагогічним мисленням і соціальною реальністю: правила поведінки нових комерційних структур докорінно відрізняються від традиційних установок педагогічної спільноти. Нові економічні об'єднання, нині все частіше іменовані корпораціями, пропонують суспільству нові зразки ділової та корпоративної культури: точність, розрахунок, фінансовий успіх, чітке визначення ціни послуги, перевагу ділової хватки працівника над його освіченістю, турбота про імідж, жорстка конкурентна боротьба. В свою чергу, джерелом освітніх замовлень стали виступати не тільки держава, але і структури громадянського суспільства, окремі групи і особи. Перебуваючи в конкурентному середовищі, освітні установи поступово переходять до фінансової та правової самостійності, набагато активніше піклуються про свій імідж, створюють піклувальні ради, які підтримують інтереси замовників освітніх послуг. У зв'язку з цим поступово почала формуватися корпоративна культура освітніх установ, яка в силу традиційної етики не може повністю увібрати принципи корпоративної культури, що сформувалася в надрах економіки, але в той же час не має можливості нехтувати реаліями швидкозмінного світу.
Так що ж це таке - корпоративна культура, і які її особливості в загальноосвітньому навчальному закладі, спробуємо розібратися.

Якщо взяти за основу визначення корпоративної культури як "системи загальних переконань, вірувань і цінностей, що направляє і підтримує організаційну поведінку" (Д. Джаффа), яка виступає, згідно С. Роббінсу, в ролі такого собі "соціального клею, що допомагає утримувати цілісність організації за рахунок створення прийнятних стандартів мислення і поведінки", то стає зрозумілою найважливіша роль корпоративної культури як фактора успішного розвитку і функціонування організації.
Сучасний менеджмент розглядає корпоративну культуру як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всіх працівників на спільні цілі. Призначення корпоративної культури - узгодження інтересів всіх категорій персоналу організації, досягнення консенсусу, компромісу у визначенні стратегії і у вирішенні поточних питань у соціально-економічній сфері. Корпоративна культура передбачає також вироблення лінії поведінки у зовнішньому середовищі.
Головний показник розвиненої корпоративної культури: переконаність всіх співробітників в тому, що їх організація - найкраща. Коли різні за характером і змістом люди об'єднуються для досягнення єдиної мети і при цьому ототожнюють себе з організацією - можна говорити про корпоративний дух.
Корпоративна культура виконує дві основні функції:
• внутрішньої інтеграції: здійснює внутрішню інтеграцію членів організації таким чином, що вони знають, як їм слід взаємодіяти один з одним;
• зовнішньої адаптації: допомагає організації адаптуватися до зовнішнього середовища.
Зупинимося на аналізі особливостей корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу. Чи можна розглядати корпоративну культуру педагогів у відриві від учнів та батьків? Ми вважаємо, що це досить хибний підхід. Адже «школа - це серйозна корпорація, повноправними співробітниками якої, є три класичні суб'єкта освітнього процесу - учні, батьки та педагоги» (Ю.Л.Рачевський).

Тому школа крім освітніх завдань, повинна не менш успішно реалізовувати виховні завдання, спрямовані на формування в учнів здатності займати стійку громадянську позицію, виховувати в собі ділові якості, максимально сприяти реалізації творчих здібностей. Всі ці якості можуть виховуватися і під впливом корпоративної культури теж. Важливо пам'ятати про те, що корпоративна культура сприяє підвищенню якості освіти набагато ефективніше, ніж будь-які сучасні інноваційні педагогічні технології. Слід при цьому враховувати, що елементи корпоративної культури освітньої установи повинні бути прийняті не тільки педагогами, але в першу чергу учнями школи.
Дуже показовий у даному випадку приклад з культовою Школою Чарівників, де навчався хлопчик - чарівник Гаррі Поттер. Через елементи гри дітей - маленьких чарівників - мудрі наставники - вчителі вчили осягати складні таємні знання.
Основними елементами корпоративної культури школи, як і будь-якої іншої організації, є:
• Поведінкові стереотипи: спільна мова, що використовується всіма учасниками навчально-виховного процесу; звичаї і традиції, яких вони дотримуються; ритуали, що здійснюються ними в певних ситуаціях. Шкільна корпоративна культура являє собою структурований правовий простір, в якому чітко прописується система правових взаємовідносин усіх учасників освітнього процесу - учнів - батьків - педагогів. Система правових корпоративних взаємин, повинна враховувати векторні напрямки: учень - учитель, учень - батько, батько - учитель, учитель-директор і т.д. Через шкільні традиції, з якими діти знайомляться з перших хвилин свого шкільного життя вже на лінійці 1 вересня, відбувається закладання основ корпоративних традицій загальноосвітнього навчального закладу.
• Групові норми: властиві окремим групам (творчим та методичним об‘єднанням, класним колективам, батьківським комітетам тощо), стандарти і зразки, що регламентують поведінку їхніх членів. Це - системи етичних відносин, що визначають поведінку кожного члена шкільного угрупування. Кожен також повинен уявляти, які інформаційні потоки проходять всередині корпорації (робота над проектом, клуби за інтересами тощо) і як ними можна скористатися індивідуально.
• Проголошувані цінності. Вкрай важливим є визначення цінностей школи, які можуть бути сформульовані за принципом «добре - погано». Наприклад, учні, що демонструють стійкий інтерес до навчальної діяльності, можуть стимулюватися затвердженими школою відзнаками або шкільними стипендіями. Вживання алкоголю, наркотиків, куріння, вживання ненормативної лексики становитиме категорію «погано». Даний елемент шкільної корпоративної культури допомагає поступово сформувати серед учнів школи, незалежно від ступеню навчання і від зусиль учителів, переконання, що в освітньому закладі, де вони навчаються, так поводити себе непристойно.
• Філософія школи. «Якщо сенс роботи тільки в грошах, то вона людині мало цікава, вона до неї ставиться без душі, формально, шукаючи сенс десь в іншому місці. Наявність сенсу в роботі - гарантія душевного ставлення до справи » - говорить Ігор Нієсов - психолог та керівник компанії «Психологія та Бізнес Консалтинг Груп», тобто для формування корпоративної культури та виховання корпоративного духу школи необхідно створити для цього відповідні умови в освітній установі, необхідно прищепити всім єдину ідеологію школи, пробудити в них бажання прагнути її дотримуватися. А для цього потрібно визначити місію і візію школи.
• Правила гри: правила поведінки в школі як, для учнів, так і для вчителів і батьків; традиції й обмеження, які слід засвоїти новачкові для того, щоб стати повноцінним «жителем школи».
• Організаційний клімат: почуття, обумовлене характерною манерою взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу один з одним або іншими сторонніми особами.
• Існуючий практичний досвід: методи і технічні прийоми, що використовуються вчителями, учнями та батьками для досягнення певних цілей; здатність здійснювати певні дії, що передається з покоління в покоління і не вимагає обов'язкової письмової фіксації. Загальноприйняті правила, закладені у корпоративній культурі, дозволять всім учасникам навчально-виховного процесу не тільки комфортно жити і працювати в навколишньому середовищі, але так само сприймати події, чинити дії, зрозумілі всім, регулювати соціальні взаємодії в межах прийнятої концепції.
Формування корпоративної культури школи - це спроба конструктивного впливу на соціально-психологічну атмосферу в освітній установі, поведінку її співробітників, учнів та батьків. Формуючи в рамках корпоративної культури визначені установки, систему цінностей в учасників навчально-виховного процесу, можна прогнозувати, планувати і стимулювати бажану поведінку.
Впроваджуючи корпоративну культуру, не можна допускати подвійних стандартів, правила повинні діяти для всіх. Необхідно розділяти вимоги на ті, які строго обов'язкові для виконання і ті, які бажані. Також важливо відзначити, що корпоративна культура не є чимось застиглим і незмінним. Оскільки основна її мета - сприяння ефективної діяльності школи, корпоративна культура повинна розвиватися разом зі школою і бути такою, якою вона потрібна в даний момент часу.
«Співробітник - це джерело ідей, а не просто пара діючих робочих рук», - цей афоризм яскраво виражає головну умову існування школи. Адже тільки згуртований колектив може привести школу до вершин успіху. Тому хочеться більш детально зупинитися на працівниках школи (адміністрації, вчителях та технічному персоналі), для яких повинні існувати свої штампи у поведінці, але, які не суперечили б нормам і правилам учнів та батьків.
У контексті корпоративного іміджу педагогів повинні входити такі поняття, як високий професіоналізм вчителя, рівень його професійної довіри, відповідність вчителя вибудуваної в освітньому закладі системи вертикального і горизонтального контролю, способи прояву ініціативи з боку педагога і вміння розв‘язувати проблеми, а так само вміння використовувати численні джерела професійної інформації.
Приймаючи встановлені правила, що відповідають принципам корпоративної культури даного загальноосвітнього навчального закладу, педагог школи зобов'язаний з'являтися на робочому місці в одязі відповідного зразка, тримати дистанцію при спілкуванні з учнями школи, не критикувати роботу адміністрації школи публічно на педагогічних зборах, а висловлювати свої критичні зауваження особисто в кабінеті директора школи, обов'язково дотримуватися ритуалу вітання з колегами, у тому числі і через рукостискання, суворо дотримуватися часу початку і завершення уроку, не приймати ніяких рішень без консультацій з керівництвом школи, брати участь у спільному святкуванні днів народжень співробітників та інших загальноприйнятих свят всередині шкільного колективу, звертатися до учнів на «ви» і т.д. Цей перелік не є остаточним і може доповнюватися та змінюватися.
Вивчаючи процес формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу, необхідно відзначити особливу роль яскравої, харизматичної особистості керівника школи. Практика показує, що найбільш успішно корпоративна культура розвивається в освітніх установах, на чолі яких стоять люди творчі, готові до інновацій, неформально пов'язані з своїми посадовими обов'язками, які вміють створювати команду однодумців, в якій на паритетних засадах взаємодіють педагоги, учні, батьки і всі особи, зацікавлені у розвитку школи.
У Володимира Висоцького є такі слова: «мы славно поработали и славно отдохнем». Для того, щоб знову славно попрацювати. Цієї формули повинен дотримуватися кожен директор школи, який прагне домогтися успіху і процвітання своєї освітньої установи. Тому дуже важливо у школі організовувати корпоративні заходи. Кожен новий працівник школи повинен бути представлений всім співробітникам. Також слід йому вручити буклет про школу - її історію, особливості, пріоритети. Це коротке керівництво призначене для формування почуття гордості і причетності нового співробітника до діяльності школи. Більш повна інформація про школу може бути розміщена на сайті освітньої установи. Співробітники постійно повинні інформуватися про заходи всередині школи та за її межами. Обмін інформацією між співробітниками може відбуватися і по електронній пошті. Традиційні корпоративні святкування: День народження школи, підведення підсумків, святкування Дня вчителя, 8 Березня, Нового року та ін. Також слід проводити різного роду заходи, пов'язані з підвищенням організаційної культури та корпоративного духу: навчання, тренінги.
Для вдосконалення системи корпоративної поведінки, для правильної її роботи, для розуміння та реалізації її норм і принципів кожним із співробітників школи, творчій групі працівників необхідно розробити спеціальний документ - правила корпоративної поведінки співробітника, при цьому задіяти необхідно і психолога, і соціального педагога, здатного допомогти як в розробці цього документа, так і у впровадженні його в робочий колектив.
Сформулювати так само необхідно і закони освітньої установи. Наприклад:
1. Розвиток і вдосконалення школи йде безперервно.
2. Всі процеси у школі, що заслуговують автоматизації, повинні бути автоматизовані.
3. Розвиток школи невіддільний від професійного зростання її співробітників.
4. Уміння працювати в команді є базовим для співробітників школи.
5. Три головні плюси гарного спеціаліста - відповідальність, творчість, націленість на результат.
6. Якщо взявся за роботу, роби творчо і якісно.
7. Кожен, хто прийшов до нас за допомогою, повинен отримати її та ін.
Незважаючи на формальну однаковість освітніх установ, кожна школа індивідуальна. Розвиток української освіти вимагає від школи не тільки бути успішною організацією в усіх її проявах, яка характеризується гнучкістю, адаптивністю, готовою до прийняття нових імпульсів в освіті. Сучасна школа зобов'язана перетворитися в потужну освітню корпорацію, індивідуальний образ якої повинен формуватися під впливом педагогів, які працюють безпосередньо в освітній установі, а також учнів та їх батьків, девізом яких є: «Наш загальноосвітній навчальний заклад – найкращий!».

Список використаної літератури:

1. Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии «корпоративная культура». - М.: Дрофа, 2001. – 269с.
2. Вольдман Л.Ю. Имидж организации и механизм его формирования. //Высшее образование сегодня. 2004. №10.
3. Дзись – Войнаровский Н. Пять главных проблем школьного образования. //Лицейское и гимназическое образование. 2002. № 2.
4. Дил Т., Кеннеди А. Корпоративные клики: определение культур. // В кн.: Эффективный менеджер: взгляды и иллюстрации / Под общ. ред. Д. Биллсберри. — М., МИМ Линк, 1999. — С. 98-112.
5. Иванова С. Корпоративная культура - эффективное средство мотивации сотрудников // Cлужба персонала. – 2003. - №9. – С. 15-16.
6. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики. //Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1997. № 5.
7. Могутова Н.Е. Корпоративная культура: понятие, подходы. //Социологические исследования 2005, № 4.
8. Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование. //Общественные науки и современность. 2003, №5.
9.Сергеева Т.Б., Горбатько О.И. Особенности корпоративной культуры образовательного учреждения.//Педагогика, 2006. № 10.
Ходырев А. Культурный слой / Карьера. № 8-9, 2001. — С. 26-29.
10. Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции: природа, логика, формирование, функция. //Социологические исследования. 1996, № 7

Кiлькiсть переглядiв: 1631