Гетьман Ольга Вікторівна, вчитель біології

/Files/images/Гетьман О.В. 2.JPGПедагогічний стаж - 30 р. 8 міс.

Кваліфікаційна категорія - вища

Звання - "учитель-методист"

Педагогічне кредо: Вимогливість до учнів у поєднанні з повагою до їхньої особистості.

Опис власного педагогічного досвіду Гетьман Ольги Вікторівни

«Якщо людина не намагається зробити

Більше, ніж вона може,

то їй ніколи не зробити все те,

на що вона здатна»

Життя - постійне самовдосконалення. Школа – це простір життя дітей. У школі учень не готується до життя, а повноцінно живе: пізнає, розвивається і тому весь процес навчання, позакласної роботи я будую так, щоб заохочувати дитину до навчання, саморозвитку, а не відбивати бажання вчитися. Сучасне покоління формується в динамічному світі, в умовах постійно змінюваного інформаційного простору: яскравого, насиченого подіями та ідеями. Це вимагає і від вчителя йти в ногу з сучасним поколінням: бути креативним, обізнаним, технічно прогресивним,самовдосконалюватися.

Хоча урок і є "клітинкою" педагогічного процесу, і в ньому, як сонце у краплі води, відтворюються всі його сторони. (М. Скаткін), але в своїй роботі я зацікавлюю дітей до вивчення біології не тільки одними уроками, а і позакласними заходами, намагаюсь їх проводити на високому рівні. Найбільша їх кількість проводиться під час предметного тижня.

предметний тиждень є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу до вивчення біології, чи природничих наук, стимулювання творчої активності учнів; допоможе розкрити їх таланти, навчить діяти дружно й організовано, проявити креативні якості вчителю та учням.

Для себе я завжди ставлю за мету залучати до предметного тижня учнів, у яких інтерес до біології уже сформувався, і обов’язково привернути увагу тих школярів, які біологією цікавляться мало. Розширити знання учнів у різних сферах цієї науки. Під час проведення загальношкільних заходів обов’язково звертаю увагу на учнів, які вперше демонструють свої знання і вміння. Як правило, це учні 5-6 класів. Фактично, це резерв прихильників біологічної шкільної науки, майбутніх учасників олімпіад, біологічних турнірів.

Тиждень з біології – це, по суті, творчий звіт учителя. Висока ефективність предметного тижня залежить, в першу чергу, від досвіду та майстерності вчителя. Він повинен стати сплеском фантазії та емоцій учнів. І не менш важливим елементом успіху предметного тижня є творчий підхід вчителя до організації заходів: не шаблонність, а новизна ідей, не одноманітна буденність, а яскравість заходів.

Заохочення школярів до участі в підготовці та проведенні предметного тижня спонукає їх, з одного боку, до творчої дослідницької праці, з іншого – сприяє тому, що епізодичний інтерес формує сталий пізнавальний інтерес школярів до біології та як наслідок результативність у навчанні та олімпіадах.

Кроки до успішного проведення тематичного тижня:

1. Скласти план тижня (включити найоригінальніші,різнопланові свої ідеї та ідеї колег, продумати тематику та девіз кожного дня, емблему відповідно до тематики тижня).

2. Естетично оформити й оприлюднити план тижня (найкраще у вигляді яскравих, оригінальних листівок, оголошень. Неодмінно зазначити місце, дату та час проведення заходів на кожен день).

3. Урочисте відкриття тижня (може бути одночасно з масовим заходом або лінійка).

4. Прикрасити шкільні коридори, фойє плакатами, тематичними малюнками, інформаційними листівками: цей день в історії (інформація про історичні події саме в ці дні тижня), чи знаєте ви,що… .

5. Кожного дня залучати до різнопланових заходів якомога більше класів,учнів.

6. Урочисте закриття тижня (підведення підсумків,нагородження переможців — учнів та класів). Підготувати грамоти з емблемою тижня для найактивніших учасників та переможців.

8. Висвітлити події тижня на сайті школи.

9. За результатами тижня у методичному кабінеті оформляється папка, фотозвіт про події і заходи, план його проведення.

Під час предметного тижня я висвітлюю проект «Олімпійські чемпіони та призери природничих наук». Даним проектом я намагаюся заохотити учнів до вивчення біології, підняти її престижність серед інших предметів, словами самих призерів популяризувати природничі науки, відзначити переможців ІІ (районного) та ІІІ (міського,обласного) етапів Всеукраїнської олімпіади.

Тим, хто має мрію і не знає, як її досягти

Вивчаючи природничі науки, ви будете прогресивними і успішними молодими людьми!Тому що фізика, біологія, хімія – це передові технології в засобах зв’язку, медицині,фармації, клітинній інженерії, гістології, харчовій промисловості, психології, генетиці. Найбільше Нобелівських лауреатів саме серед вчених фізиків, біологів, хіміків! Приєднуйтеся! Нас може бути більше! Мрії здійснюються!

Почніть з перемог над собою на предметних олімпіадах!

Коли перемагаєш - відчуваєш радість, яка викликає гордість.

Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах – важлива складова навчально-виховного процесу, що сприяє не тільки підвищенню їхньої зацікавленості у навчанні, але й формуванню у них важливих інтелектуальних та загальнонавчальних умінь: аналізувати, узагальнювати та систематизувати фактичний і теоретичний матеріал, працювати з різними інформаційними джерелами, формулювати відповідь на запитання проблемного характеру, встановлювати внутнішньо- та міжпредметні зв’язки, конкретизувати набуті знання, логічно і послідовно викладати свою думку.

Тому підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах різних рівнів повинна проводитися системно. Ще наприкінці навчального року доцільно орієнтовно визначити учнів, які можуть брати участь в олімпіаді з даного предмету у наступному навчальному році.

Визначаючи кандидатури учнів для участі в предметній олімпіаді з біології, я звертаю особливу увагу на школярів, які:

- мають високий рівень загальної теоретичної підготовки з біології та споріднених предметів (хімії, фізики, математики, географії);

- достатньо ерудовані, мають розвинену мову, великий словниковий запас, уміння формулювати запитання та відповіді на них;

- мають розвинене логічне мислення, увагу, па’мять, уяву, елементи творчого підходу до діяльності, оригінальність суджень, схильність до моделювання ситуації та пошуку альтернатив, класифікації та категоризації;

- мають високий рівень розвитку пізнавальної потреби, зацікавленості у предметі, схильність до діяльності, яка потребує активізації їх здібностей (тому беруться навіть за справи, які поки що їм не під силу), позитивно ставляться до труднощів, отримують задоволення від складних і довгострокових завдань;

- володіють розвиненою волею, наполегливістю у досягненні поставленої мети, потребою у досконалості, вимогливістю до себе, сформованою індивідуальністю, високим рівнем прагнень;

- характеризуються нелюбов’ю до готових рішень, відповідей, заданих стандартів.

Підготовка відібраних учнів до участі в предметних олімпіадах починається від вересня нового навчального року і включає:

- випереджальне опанування зміст навчального предмету (робота за індивідуальним планом);

- відвідування учнем факультативів та спецкурсів, гуртків за предметом;

- розгляд позапрограмового матеріалу на індивідуальних консультаціях;забезпечення навчального навантаження, що відповідає розумовому рівню здібного учня; добір навчального матеріалу, специфічних форм, методів, засобів навчання та індивідуальних завдань підвищеної складності з кожної теми, що вивчається;

- допомога з підбором науково-популярної та наукової літератури для самостійного опрацювання;

- розвиток в учня загальнонавчальних умінь і навичок самостійної проблемно-пошукової та творчо-дослідницької роботи (робота з літературою, визначення проблеми для дослідження, складання плану самостійної роботи, формулювання узагальнень та висновків тощо);

- організація спілкування здібного учня з особистостями, що перевищують його за досягненнями; надання такому учневі можливості отримати додаткову теоретичну та практичну підготовку на кафедрах ВНЗ;надання методичної допомоги батькам здібного учня з питань спілкування з дитиною та організації її роботи вдома;

- формування в учня позитивних психологічних якостей (впевненості в собі, наполегливості, волі);

- розширення кола інтересів здібного учня, що необхідно для повноцінного засвоєння ним змісту основного предмету через міжпредметні зв’язки.

Теоретичну підготовку здібних учнів до участі в предметних олімпіадах здійснює в основному вчитель.

Тому теоретична підготовка здібних учнів повинна проводитися за такими напрямками:

- Системне повторення базових понять і термінів. Для цього заздалегідь складається список термінів та понять, що відбивають зміст навчального матеріалу на рівні складності, що задовольняє вимоги олімпіадних завдань. Такий список складається по кожній темі окремо у порядку, що відповідає логіці розкриття змісту навчального матеріалу в процесі його вивчення. Під керівництвом вчителя учні послідовно опрацьовують терміни та поняття, щоби в них сформувалася логічна та гнучка система знань з теми, яка допускає постійне розширення та поглиблення.

- Узагальнюючі лекції. Такі лекції проводяться після вивчення матеріалу певного розділу і мають на меті розкриття таких закономірностей, що не є очевидними під час розгляду окремих питань.

- Настановчі бесіди. Учитель роз’яснює учням правила складання розгорнутих відповідей на запитання, демонструє зразок правильно складеної і оформленої відповіді, проводить ряд тренувальних вправ, використовуючи завдання олімпіад минулих років, предметних учнівських турнірів тощо.

За словами дослідника П. Друкера, результативність є наслідком того, що "робляться потрібні та правильні речі", а ефективність — "правильно створюються ці самі речі". Знайомтесь з результативністю участі моїх учнів в предметних олімпіадах./Files/images/Гетьман О.В. 3.jpg

Всього:

59 переможцівна районному етапі олімпіади.

28 переможцівна міському етапі олімпіади.

Кiлькiсть переглядiв: 14